tnoa
tnoa

building 1
building 1

3 (1)
3 (1)

tnoa
tnoa

1/7

קריית הלאום- הציפייה

מיפוי של המוסדות בקריית הלאום מציג את רמת המעורבות הנמוכה של הציבור בהם.ההחלטה על הפרדת המוסדות הממשלתיים שאמונים על טובת הציבור מהציבור מעוררת שאלות. בנוסף, לביקור במוסדות אלה יש אופי חגיגי, רשמי ומחייב.

הפרוגראמה הינה ריאקציה למצב הקיים ופרשנות שלי לתפיסה של המושג "למען הציבור". ניסיתי למצוא "מוסד" שיימצא ראשון ועליון ברמת המעורבות, הנגישות, השותפות וההשתתפות של הציבור בו.

הילדים הם דור העתיד וככאלה מגיע להם מקום בקרית הלאום. מקום של בחירה, דמוקרטיה, גילוי ולמידה. את אלה מנסה המוזיאון ליצור על ידי חלוקה למבנים על פי נושאים הרלוונטים לעולמם ולירושלים

explorium

מוזיאון הילדים בקרית הלאום במסגרת סטודיו מורכב בהנחית אדר' אמיר מן